خانه / تولیدات / جلوه های ویژه فیلم 11=1+1

جلوه های ویژه فیلم 11=1+1

ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه 1+1=11 ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ و ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻮان اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل 95 (2017) ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺿﺪ اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﺎری ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻨﺪ، 1+1=11 داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻀﻮر ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻼت 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. جلوه های ویژه رایانه ای این فیلم را احمد تیموری بر عهده داشت.

فیلم 1+1=11
فیلم 11=1+1

ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه، تصویربردار: ایمان صالحی، ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ، ﻋﮑﺎس ﺳﯿﺎﻣﮏ رﺿﺎﭘﻮر، دﺳﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮدان اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ دﯾﺒﺎج و ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎدﻗﯽ، ﺑﺎزﯾﮕﺮدان ﺣﻤﯿﺪ رﺳﻮﻟﯽ، دﺳﺘﯿﺎر ﺻﺤﻨﻪ اﺣﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ، دﺳﺘﯿﺎر ﮔﺮﯾﻢ ﻣﮫﺪی دھﻘﺎﻧﯽ، ﮔﺮﯾﻢ ﻣﮫﺪی ﺻﺎدﻗﯽ، طﺮاح ﻟﺒﺎس و ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮھﺎد ﻧﺼﺮ و دﺳﺘﯿﺎر ﺻﺪا ﺳﺎم ﮐﺮﻣﯽ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮزاد ﺧﺒﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.

جهت مشاهده بخشی از جلوه های ویژه این فیلم به گالری فیلم مراجعه فرمایید.

درباره ی Admin

2 دیدگاه

  1. اسم همه عوامل ذکر شده به جز مدیر تصویربرداری؟!؟؟؟؟
    داستان چیه؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با ما تماس بگیرید