جلوه های ویژه فیلم ۱۱=۱+۱

ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ۱+۱=۱۱ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ و ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻮان اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ۹۵ (۲۰۱۷) ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺿﺪ اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﺎری ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻨﺪ، ۱+۱=۱۱ داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻀﻮر ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻼت ۱۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. جلوه های ویژه رایانه ای این فیلم را احمد تیموری بر عهده داشت.

فیلم 1+1=11

فیلم ۱۱=۱+۱

ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه، تصویربردار: ایمان صالحی، ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎر ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ، ﻋﮑﺎس ﺳﯿﺎﻣﮏ رﺿﺎﭘﻮر، دﺳﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮدان اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ دﯾﺒﺎج و ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎدﻗﯽ، ﺑﺎزﯾﮕﺮدان ﺣﻤﯿﺪ رﺳﻮﻟﯽ، دﺳﺘﯿﺎر ﺻﺤﻨﻪ اﺣﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ، دﺳﺘﯿﺎر ﮔﺮﯾﻢ ﻣﮫﺪی دھﻘﺎﻧﯽ، ﮔﺮﯾﻢ ﻣﮫﺪی ﺻﺎدﻗﯽ، طﺮاح ﻟﺒﺎس و ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮھﺎد ﻧﺼﺮ و دﺳﺘﯿﺎر ﺻﺪا ﺳﺎم ﮐﺮﻣﯽ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮزاد ﺧﺒﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.

جهت مشاهده بخشی از جلوه های ویژه این فیلم به گالری فیلم مراجعه فرمایید.

۲ نظر

  1. اسم همه عوامل ذکر شده به جز مدیر تصویربرداری؟!؟؟؟؟
    داستان چیه؟

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*